Įmonės privatumo politika

UAB „Mečislovo Martišiaus mokymo kursai“ (toliau – Bendrovė) gerbia visų klientų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad naudodamiesi Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo).

Sąvokos

Klientas – bet koks asmuo, kuris išreiškė ketinimą naudotis, naudojasi arba kitaip susijęs su Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Paslaugos – bet kokios Bendrovės ar jos partnerių teikiamos paslaugos.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

Kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Kaip renkame Jūsų asmeninius duomenis, priklauso nuo Jūsų pasirinktų Bendrovės paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties ar kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti.

Renkami duomenys gali būti:

1.Kliento tiesiogiai pateikti duomenys (sudarant sutartį su Bendrove, kreipiantis į Bendrovę telefonu ar raštu, el. paštu, pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais metu).

2.Duomenys gauti iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, Mokinių registro, Kliento darbovietės, kitų paslaugų teikėjų).

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo principai?

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Duomenų apsaugos principais, įskaitant:

1. Asmens duomenys yra renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir yra tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie yra suderinami su nustatytais prieš renkant asmens duomenis;

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;

3. Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;

4. Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

6. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Pagrindinės Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos yra šios:

1.Pagrindiniai asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys, asmens atvaizdas (nuotrauka), adresas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie profesinę veiklą (darbovietė, pareigos).

2.Duomenys susiję su Paslaugų teikimu: išsilavinimo ar įgytos kvalifikacijos, sveikatos tikrinimo dokumentai,

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

1. Asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo;

2. Mokymo programos reikalavimų atitikimo nustatymo;

3. Tiesioginės rinkodaros (gavus išankstinį asmens sutikimą arba esamam Klientui neprieštaraujant);

Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

Kam galime teikti Jūsų duomenis?

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

1.Valstybės įstaigos (Valstybinė darbo inspekcija).

2.Trečiosios šalys, tvarkančios registrus (Švietimo informacinių technologijų centro administruojamam Mokinių registrui, kuriame tvarkomi asmens duomenys).

3.Juridiniai asmenys, teikiantys praktinio mokymo paslaugas.

4.Kitiems tretiesiems asmenims Kliento sutikimu, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju.

Duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina įrodyti Kliento mokymo programos baigimo faktą. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus, į su Klientu sudarytų sutarčių pobūdį ar atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenų saugumas

Bendrovė, tvarkydama Kliento asmens duomenis naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma darbo patalpose ir / arba archyvuose, kompiuteriuose.

Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Klientams rekomenduojama susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.